Kompleksowa opieka nad najmem – prowadzenie najmu od A do Z za grosze !

Opieka nad Państwa nieruchomością jest ustalana indywidualnie w oparciu o oczekiwania i potrzebę naszego Klienta. Lista korzyści jest bardzo długa, więc przedstawimy najważniejsze:

1. Przez cały czas od początku do końca towarzyszy Państwu profesjonalista, który doradza co warto zrobić i wskazuje wszelkie za oraz przeciw;

2. Zajmowanie się kompleksowo wszystkimi sprawami związanymi z nieruchomością (pozyskania najemcy, rozliczanie co miesiąc, interwencje w przypadku awarii nawet w nocy, pomoc w rozliczaniu po zakończeniu stosunku najmu i wiele innych);

3. Nasz Klient ma korzystać w pełni z życia, a my gwarantujemy opiekę nad jego nieruchomością;

4. Nasz Klient nie traci czasu na zbędne czynności – interesuje jego saldo co miesiąc, jakie ma być na koncie;

5. Nasz Klient czerpie co miesiąc stabilny dochód w bezpieczny i bezproblemowy sposób.

Mieszkanie24.com Nieruchomości świadcząc usługę opieki nad nieruchomością spełnia wszystkie kryteria rzetelnej i merytorycznej współpracy na rynku nieruchomości. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na spotkanie przy kubku kawy lub herbaty w naszych biurach w Warszawie (Al. KEN 52 lok. U11A) – Michał Niewiński Twój Pośrednik (lic. 9821) i Zarządca (lic. 22932),a dodatkowo specjalista od outsourcingu – tel. 506-160-062, 22/403-44-33 lub email: niewinski.m@mieszkanie24.com . Pomożemy Tobie z mieszkaniem, domem, lokalem, sklepem, biurem oraz z większymi nieruchomościami!

Umowa najmu – stosunek prawny uregulowany m.in. w kodeksie cywilnym (księga trzecia: Zobowiązania, tytuł XVII: Najem i dzierżawa, dział I: Najem) w artykułach od 659 do 692 oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). W ramach umowy wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy na czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być: rzeczy ruchome, nieruchomości (mieszkanie, dom, lokal, biuro, obiekt), a także części rzeczy oraz nieruchomości. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy na swój koszt. Najemca ma obowiązek płacenia czynszu, który może być ustalony w pieniądzach lub innych świadczeniach, a także używania rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawowania nad nią pieczy. Stosunek najmu wygasa automatycznie z upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeśli czas nie został oznaczony wygasa na skutek wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 673  Kodeksu cywilnego jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, strony umowy mogą wypowiedzieć najmem z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. W przypadku najmu na czas oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w przypadkach określonych w umowie.<

Terminy ustawowe w zależności od czasu trwania najmu:

czynsz płatny jest w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc – najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

czynsz płatny miesięcznie – najem można wypowiedzieć na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,

czynsz płatny w krótszych odstępach czasu – najem można wypowiedzieć na trzy dni naprzód,

czynsz płatny jest dziennie – można wypowiedzieć na jeden dzień naprzód.

Co obciąża najemcę a co wynajmującego?

Art. 6a i 6b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego:

1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Terminy wypowiedzeń lokali mieszkalnych (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego):

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

5) Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

6) Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.

Umowa najmu mieszkania na czas nieoznaczony
doc pdf

Umowa najmu mieszkania na czas oznaczony
doc pdf

Umowa najmu domu na czas nieoznaczony
doc pdf

Umowa najmu domu na czas oznaczony
doc pdf

Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego na czas oznaczony
doc pdf

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony
doc pdf

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
doc pdf

Umowa podnajmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony
doc pdf

Umowa podnajmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
doc pdf

Protokół zdawczo-odbiorczy wynajem - mieszkanie
doc pdf

Protokół zdawczo-odbiorczy wynajem - dom
doc pdf

Protokół zdawczo-odbiorczy wynajem - lokal
doc pdf

Wypowiedzenie umowy najmu
doc pdf
Wzory umów najmu za darmo na www.umowanajmu.com !

Polityka Prywatności Pliki Cookies

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Mieszkanie24.com